A szavatosságról

A Termék esetleges hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény („Ptk”) rendelkezései alapján a leszállítást követő 12 hónapon belül
kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. Tekintettel arra,
hogy a Termék használt gépjármű alkatrész, kellékszavatossági igényként kérhető a
hibás termék kicserélése vagy a Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, ha a
kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt vagy a kicserélésre nincs lehetőség. Az
érdekmúlás bizonyítása a Vevőt terheli. A Termék használhatóságát és alapvető
jellemzőit nem érintő hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a Társaság nem
tudja a Terméket hasonló technikai paraméterekkel rendelkező termékre kicserélni, a
Társaság a vételárat visszafizeti. A szavatossági igény érvényesítésének feltétele a hiba
írásbeli közlése, számla megküldése, továbbá, hogy a Vevő számlával és munkalappal
igazolja a Társaság számára, hogy a vásárolt Terméket szakszerviz, vagy hasonló
szakértelemmel rendelkező szolgáltató szakszerűen szerelte be. A Vevő köteles
bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontja előtt keletkezett. Amennyiben a 
Vevő fogyasztónak minősül, a teljesítéstől számított 1 éven belül felismert hiba esetén 
vélelmezni kell, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha a 
vélelem a dolog természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. 
A leszállítástól számított 1 éven túl nincs helye kellékszavatossági igénynek.

A Termék esetleges hibája esetén a Vevő - választása szerint - kellékszavatossági vagy
termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és
termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.
Termékszavatossági igényként a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.
Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a
gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn
belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A
Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi
követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban
szereplő tulajdonságokkal. A Vevő termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi
forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti a Termék gyártójával
vagy forgalmazójával szemben. A Termék hibáját termékszavatossági igény
érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a
Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval
szemben.

A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Szolgáltatásra az egyes tartós
fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.)
Kormányrendelet kötelező jótállási rendelkezései nem terjednek ki, tekintettel arra,
hogy a Termék nem minősül új tartós fogyasztási cikknek.

A Termék szakszerű beszerelése, illetve beszereltetése a Vevő felelőssége. A Társaság
szakszervíz igénybevételét javasolja. A Szolgáltató a termék beszereléséből eredő
hibákért felelősségét kizárja.