Adatvédelmi tájékoztató és szabályzat

I. A dokumentum hatálya

Jelen adatkezelési tájékoztató és szabályzat (a továbbiakban: Tájékoztató) hatálya kiterjed a YAP Autoparts Alkatrészhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 5. 3. em. 28., cégjegyzékszáma: 01-09-347507, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság, adószáma: 14876242-2-43, képviseli: Székely Gábor ügyvezető önállóan) gazdasági társaság teljes egészére, valamennyi szervezeti egységére és az összes foglalkoztatottjára (a továbbiakban: Szolgáltató).

II. A dokumentum célja

A Tájékoztató célja, hogy biztosítsa a személyes adatok alaptörvény szerinti védelmének érvényesülését, az információs önrendelkezés megvalósulását, továbbá, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatok tekintetében meghatározza az adatkezelés során irányadó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályokat. 

III. Irányadó jogszabályok

A Szolgáltatónak az adatkezelése során az alábbi jogszabályokban foglalt előírásoknak megfelelően kell eljárnia, a jelen Tájékoztatóban foglaltak szerint:

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ektv.)
 • a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.)

IV. Értelmező rendelkezések 

Jelen Tájékoztatóban a GDPR rendelkezéseivel összhangban használt és meghatározott fogalmak:

a)         személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

b)        adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

c)         adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.

d)        adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel. 

e)         címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak.

f)         harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

g)        nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

h)        adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

V. Az adatkezelés alapelvei 

A Szolgáltató az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság).

A Szolgáltató a személyes adatok gyűjtését csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból végzi, és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon (célhoz kötöttség). 

A Szolgáltató az adatkezelést annak célja(i) szempontjából megfelelően és relevánsan, és a szükségesre korlátozva végzi (adattakarékosság). Ennek megfelelően a Szolgáltató nem gyűjt és nem tárol több adatot, mint amennyi az adatkezelés céljának a megvalósulásához feltétlenül szükséges.

A Szolgáltató adatkezelése pontos és naprakész. A Szolgáltató minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljenek (pontosság).

A Szolgáltató a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé, figyelemmel a vonatkozó jogszabályokban meghatározott tárolási kötelezettségre (korlátozott tárolhatóság).

A Szolgáltató megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, ideértve a személyes adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet (integritás és bizalmas jelleg). 

A Szolgáltató felelős a fentiekben részletezett alapelveknek való megfelelésért, továbbá a Szolgáltató igazolja ezen megfelelést (elszámoltathatóság). Ennek értelmében a Szolgáltató gondoskodik a jelen belső Tájékoztatóban foglaltak folyamatos érvényesüléséről, az adatkezelésének folyamatos felülvizsgálatáról és szükség esetén az adatkezelési eljárások módosításáról, kiegészítéséről. A Szolgáltató a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés igazolására dokumentációt készít.

VI. Az adatkezelés célja

A www.bonto24.hu weboldal látogatása során a technikai működés miatt automatikusan rögzítésre kerül a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – az érintett számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, illetve annak az oldalnak a neve, ahonnan a felhasználó érkezett, ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál, ezen adatokkal további adatkezelést a Szolgáltató nem végez.

A www.bonto24.hu webáruházban történő vásárlás során az adatkezelés az adásvételi szerződés teljesítése érdekében és a kapcsolódó jogszabályon alapuló jogi kötelezettségek (pl. számviteli kötelezettségek) teljesítése érdekében történik (szerződésen alapuló adatkezelés, jogos érdeken alapuló adatkezelés vagy jogszabályon alapuló adatkezelés).

A www.bonto24.hu weboldalon történő regisztráció során az adatkezelés a webáruházban történő jövőbeni vásárlási folyamat megkönnyítése és vásárlási kedvezmények érvényesítése érdekében történik (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

Az elektronikus direkt marketing kommunikációra (pl. hírlevélre) történő feliratkozás során megadott adatok kezelésének célja a Szolgáltató tevékenységhez kapcsolódó promóciós tájékoztatás (pl. reklám-hírlevél) (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás (hozzájáruláson alapuló adatkezelés).

VII. A kezelt személyes adatok köre

A regisztráció során a Szolgáltató az érintettek alábbi személyes adatait kezeli az azonosítás érdekében:

(1) vezeték- és utónév;
(2) regisztráció során megadott e-mail cím.

A regisztrációt követően a jövőbeni vásárlások gyorsítása érdekében a „Személyes menü” alatt megadhatók továbbá az érintett alábbi személyes adatai:
(1) számlázási név;
(2) számlázási cím (lakóhely),
(3) szállítási cím;
(4) mobilszám.

A www.bonto24.hu weboldal látogatása során, kizárólag statisztikai célból kezelt adatok:
(1) az érintett számítógépének IP-címe;
(2) az érintett weboldallal kapcsolatos aktivitására vonatkozó adatok (például a banner kattintások számának követése, bejelentkezési hely és időtartam, kiszolgáló adatok, cookiek).

A webáruházban történő vásárlás során a Szolgáltató az érintettek alábbi személyes adatait kezeli a szerződés teljesítése érdekében:
(1) vezeték- és utónév;
(2) e-mail cím;
(3) számlázási név;
(4) számlázási cím (lakóhely),
(5) szállítási cím;
(6) mobilszám.

A webáruház „Kapcsolat” menüpontjának használata során kezelt adatok:
(1) teljes név;
(2) email cím.

VIII. Az adatkezelés jogalapja és módja

A Szolgáltató az érintettek személyes adatait kizárólag a jelen Tájékoztatóban meghatározott célok érdekében kezeli, valamint biztosítja, hogy az adatkezelés minden szakaszában az adatkezelés céljának megfelelően történjen. 

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed mind az elektronikusan, mind a manuálisan felvett és kezelt adatokra.

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés az érintett jelen Tájékoztató ismeretében tett, az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja, illetve a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az önkéntes, tájékozott és határozott hozzájárulásán alapul. 

A szerződésen alapuló adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az adatkezelés a Szolgáltató vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

A jogszabályon alapuló adatkezelés a Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

IX. Az adatkezelés időtartama

Amennyiben az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul (regisztráció, hírlevélre történő feliratkozás, kapcsolatfelvétel), úgy az adatkezelés időtartama az adatkezeléshez kapcsolódó cél megvalósulásáig, de legkésőbb az érintett által az adatkezeléshez történő hozzájárulása visszavonásáig tart.

A webáruházban történő vásárlás során megadott személyes adatokat a Szolgáltató a jogügyletből eredő követelések elévüléséig kezeli (az általános elévülési idő a Ptk. 6:22. § alapján 5 év). A számlázáshoz szükséges adatok adatkezelésének időtartama a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év.

A Szolgáltató törli a szolgáltatás nyújtásához nélkülözhetetlen adatokat, ha az adásvételi szerződés mégsem jön létre, illetve az megszűnik.

A webáruház „Kapcsolat” menüpontjának használata során kezelt adatok a kapcsolatfelvétel céljának elérését követően haladéktalanul törölni kell, kivéve, ha a kapcsolatfelvétel panaszügyintézésnek is minősül. A panaszról felvett jegyzőkönyvek és az írásbeli panaszokra adott válaszok másolati példányai tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján három év.

A fenti időtartamok lejáratát követő 15 napon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.

Weboldal látogatása során gyűjtött adatok kezelésének időtartama: 90 nap

X. Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartása

Az adatkezelési tevékenységek nyilvántartását a Szolgáltató az elszámoltathatóság elvéből következően annak érdekében végzi, hogy az GDPR-nak való megfelelést nyomon tudja követni, és igazolni tudja.

A Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről legalább az alábbi nyilvántartásokat vezeti:

 • adattovábbítás nyilvántartása
 • érintetti jogok érvényesítése iránti kérelmek és az arra a Szolgáltató által adott válaszok nyilvántartása
 • hatósági megkeresések és az arra a Szolgáltató által adott válaszok nyilvántartása
 • adatkezelés megszüntetése iránti kérelmek nyilvántartása
 • ügyfelek nyilvántartása
 • marketing célú megkeresések nyilvántartása
 • adatvédelmi incidensek nyilvántartása.

 A Szolgáltató a felelősségébe tartozóan végzett, a fent meghatározott adatkezelési tevékenységekről vezetett nyilvántartásait az alábbi tartalommal vezeti:

 • a Szolgáltató neve és elérhetősége;
 • az adatkezelés céljai;
 • az érintettek kategóriáinak, valamint a személyes adatok kategóriáinak ismertetése;
 • olyan címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közlik vagy közölni fogják
 • adott esetben a személyes adatok harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására vonatkozó információk;
 • ha lehetséges, a különböző adatkategóriák törlésére előirányzott határidők;
 • ha lehetséges, a technikai és szervezési intézkedések általános leírása.

A nyilvántartásokat a Szolgáltató írásban vezeti, elektronikus formátumban. 

XI. Az érintett jogai és azok érvényesítése

A Szolgáltató a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbiakat biztosítja az érintettek számára.

Tájékoztatáshoz való jog

A tájékoztatáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A Szolgáltató tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújt tájékoztatást az érintettek számára.

Az információkat írásban vagy más módon – ideértve adott esetben az elektronikus utat is – kell megadni.

Tájékoztatás az érintett kérésére

 • Az érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az érintett személyazonosságát.
 • A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet az egyéb érintetti jogokra vonatkozó érintetti kérelem nyomán hozott intézkedésekről.
 • Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, a 30 napos határidő további 60 nappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 • A tájékoztatást és intézkedést díjmentesen kell biztosítani.
 • Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, úgy a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.
 • A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szolgáltatót terheli.

Kötelező tájékoztatás
Amennyiben a Szolgáltató az adatokat közvetlenül az érintettől szerezte meg, úgy a Szolgáltató mindenképpen tájékoztatást nyújt az alábbiakról:

 • a Szolgáltató és a Szolgáltató képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja
 • a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén, a Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekei;
 • adott esetben a személyes adatok címzettjei
 • adott esetben annak ténye, hogy a Szolgáltató harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat,

A személyes adatok első megszerzésének időpontjában a Szolgáltató a fentieken túl az érintetteket tájékoztatja az alábbiakról is:

 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról
 • az érintett azon jogáról, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz tartozó adatkezelés esetében tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való jogáról;
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés bármely időpontban történő visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a felügyeleti hatósághoz (Nemzeti Adatvédelmi Hatóság, továbbiakban: Hatóság vagy NAIH) címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az érintett köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményekkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása.

Ha a Szolgáltató az adatokat nem az érintettől szerezte meg, az érintett rendelkezésére bocsátja az alábbiakat:

 • a Szolgáltató és a Szolgáltató képviselőjének a kiléte és elérhetőségei;
 • az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségei;
 • a személyes adatok tervezett kezelésének célja, valamint az adatkezelés jogalapja;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • a személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái, ha van ilyen;
 • adott esetben annak ténye, hogy a Szolgáltató valamely harmadik országbeli címzett vagy valamely nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat;
 • a személyes adatok tárolásának időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
 • jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén az Szolgáltató vagy harmadik fél jogos érdekeiről;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintett adathordozhatósághoz való joga;
 • a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén a hozzájárulás bármely időpontban való visszavonásához való jog, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét;
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • a személyes adatok forrása és adott esetben az, hogy az adatok nyilvánosan hozzáférhető forrásokból származnak-e;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel bír.

A fentiek szerinti tájékoztatást az alábbiak szerint adja meg:

 • a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit tekintetbe véve, a személyes adatok megszerzésétől számított észszerű határidőn, de legkésőbb egy hónapon belül;
 • ha a személyes adatokat az érintettel való kapcsolattartás céljára használják, legalább az érintettel való első kapcsolatfelvétel alkalmával; vagy
 • ha várhatóan más címzettel is közlik az adatokat, legkésőbb a személyes adatok első alkalommal való közlésekor.

Ha a Szolgáltató a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja az érintettet erről az eltérő célról és a már korábban említett minden releváns kiegészítő információról.

A Szolgáltató a kötelező tájékoztatásnak többféle módon tehet eleget: 

 • Az információkat a Szolgáltató ("Adatkezelési tájékoztató" címen) közzéteszi a honlapján olyan módon, hogy az könnyen megtalálható és könnyen elérhető legyen bárki számára.
 • A honlapon való közzététel mellett vagy helyett, a Szolgáltató választhatja az "Adatkezelési tájékoztató" szerződés mellékleteként történő hozzáférhetővé tételét. Ebben az esetben elegendő az adott érintetti körre vonatkozó adatkezelési tájékoztatást az érintett rendelkezésére bocsátani. Általános Szerződési Feltétel (ÁSZF) részét nem képezheti az "Adatkezelési tájékoztató".

Hozzáférés joga

A hozzáférés joga minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat a Szolgáltató közölte vagy közölni fogja;
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti a Szolgáltatótól a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén ezen adatok törlését vagy kezelésének korlátozását, és egyes jogalapokhoz kötött adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
 • a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

A Szolgáltató az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja.

Az érintett által kért további másolatokért a Szolgáltató az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

Helyesbítéshez való jog

A helyesbítéshez való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet. 

A Szolgáltató, az érintett erre irányuló kérelme esetén indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az érintettre vonatkozóan pontatlanul kezelt személyes adatokat. Az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

A törléshez (elfeledtetéshez) való jog nem illeti meg az érintettet automatikusan, minden jogalaphoz kapcsolódó adatkezelés vonatkozásában.

A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törli az érintettre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását (hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén), és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok a jogos érdeken alapuló adatkezelésre;
 • a személyes adatok jogellenesen kerültek kezelésre;
 • a személyes adatokat a Szolgáltatóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

Az érintett törlési kérelmének a Szolgáltató nem tesz eleget, amennyiben az adatkezelés szükséges a személyes adatok kezelését előíró, a Szolgáltatóra alkalmazandó jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez.

Amennyiben a Szolgáltatóhoz törlési kérelem érkezik, a Szolgáltató első lépésként megvizsgálja, hogy a törlési kérelem valóban a jogosulttól származik-e. Ennek érdekében a Szolgáltató elkérheti az érintett és a Szolgáltató között fennálló szerződés azonosítására szolgáló adatokat (például szerződésszám, szerződés kelte), az érintett számára a Szolgáltató által kiállított irat azonosítószámát, az érintettről nyilvántartott személyazonosító adatok megadását, azonban a Szolgáltató nem kérhet azonosításként olyan plusz adatot, amelyet az érintettről nem tart nyilván.

Amennyiben a Szolgáltatónak eleget kell tennie a törlési kérelemnek, úgy köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a személyes adat az összes adatbázisból törlésre kerüljön.

A Szolgáltató a törlésről jegyzőkönyvet vesz fel annak érdekében, hogy a törlés megtörténtét igazolni tudja. A jegyzőkönyvet a Szolgáltató képviselője vagy az a személy(ek) írja(ák) alá, aki(k)nek erre a munkaköri leírása nyomán jogosultsága van. A törlési jegyzőkönyv tartalmazza:

 • az érintett nevét
 • a törölt személyes adattípust
 • a törlés időpontját.

A Szolgáltató tájékoztatja a törlési kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.          

Az adatkezelés korlátozáshoz való jog

A korlátozáshoz való jog minden adatkezelési jogalap vonatkozásában megilleti az érintettet.

A Szolgáltató az érintett kérésére korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Szolgáltató ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • a Szolgáltatónak már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az érintett a jogos érdeken alapuló adatkezelés esetében tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Szolgáltató jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés az előző pont alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

A Szolgáltató tájékoztatja a kötelezettségről mindazokat, akik számára a személyes adat továbbításra került.

Tiltakozás

A tiltakozás joga az érintettet a jogos érdeken alapuló adatkezelés adatkezelési jogalapok esetében illeti meg.

A Szolgáltató az érintett tiltakozás iránti kérelme esetén a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Adathordozhatósághoz való jog 

Az adathordozhatósághoz való jog a hozzájáruláson vagy a szerződésen alapuló adatkezelés jogalap esetében illeti meg az érintettet, ha az adatkezelés automatizált módon történik.

A Szolgáltató biztosítja, hogy érintett a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató számára rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy ezeket az adatokat az érintett egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

Jogorvoslathoz való jog

Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Továbbá az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.

Az érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, mint felügyeleti hatóság vizsgálatát kezdeményezheti az Adatkezelő intézkedése jogszerűségének vizsgálata céljából, ha az Adatkezelő az érintettet az adatkezelés megkezdését megelőzően az adatkezeléssel összefüggő tényekkel kapcsolatban nem vagy nem az Infotv. rendelkezéseinek megfelelően tájékoztatta, illetve ha az érintett jelen Tájékoztatóban meghatározott jogainak érvényesítését korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, illetve adatvédelmi hatósági eljárásának lefolytatását kérelmezheti, ha megítélése szerint személyes adatainak kezelése során az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő által megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó megsérti a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu 
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.

Hivatali kapu:
Rövid név: NAIH
KR ID: 429616918

Telefon:
+36 (30) 683-5969
+36 (30) 549-6838
+36 (1) 391 1400

Fax:
+36 (1) 391-1410

A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog

A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.

Azt, hogy az adatkezelés a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásoknak megfelel, a Szolgáltató, mint adatkezelő, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó köteles bizonyítani. 

A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. 

Ha a Szolgáltató, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel másnak kárt okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha a Szolgáltató, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírásokat megsérti és ezzel más személyiségi jogát megsérti, az, akinek személyiségi joga sérelmet szenvedett a Szolgáltatótól, illetve az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozótól sérelemdíjat követelhet.

A jogérvényesítés részletes módját, valamint a Szolgáltató, mint adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az Infotv. tartalmazza.

XII. Adatbiztonság

A Szolgáltató az Infotv. 7. §-a, illetve a GDPR 32-34. cikkei szerinti kötelezettségének megfelelően mindent megtesz annak érdekében, hogy gondoskodjon a személyes adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, illetve meghozza azokat az intézkedéseket, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltató a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.

A Szolgáltató köteles garantálni az általa kezelt adatok bizalmasságát, sérthetetlenségét és rendelkezésre állását. 

A megfelelő szintű adatbiztonsági intézkedések meghatározása érdekében a Szolgáltató a kezelésében lévő minden egyes adatállományt a védelmi igény szempontjából értékel, és biztonsági fokozatba sorol. Az egyes adatkezelések biztonsági fokozatának megállapításához elemezni kell: 

a)        a kezelt személyes adatok jogosulatlan megismerésével, megváltoztatásával, törlésével, a hardver- és szoftvereszközök megrongálásával járó kockázatot és a várható kárt;
b)       azt, hogy helyreállítható-e a sérült adatállomány, valamint az esetleges helyreállítás ráfordításait, a személyes adatok reprodukálásához szükséges adatforrások rendelkezésre állását, a manuális háttérnyilvántartásból az elveszített adatok pótlásának lehetőségét;
c)        azt, hogy a kezelt személyes adatok jellegére tekintettel indokolt-e megkülönböztetett biztonsági előírásokat alkalmazni;
d)        az adatbiztonságot veszélyeztető más kockázati elemeket;

Az adatkezelés biztonsága megvalósítása érdekében a Szolgáltató fizikai, logikai és adminisztratív kontrollokat alkalmaz együttesen.

A Szolgáltató legalább az alábbi fizikai kontrollokat alkalmazza:

a)         a Szolgáltató a jogosulatlan személyek belépésének kiszűrésére alkalmas portaszolgálat működtetésével biztosítja, hogy épületébe/irodájába jogosulatlan személyek ne léphessenek be 
b)         a Szolgáltató az általa mind elektronikusan, mind pedig papír alapon kezelt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében biztosítja, hogy a kezelt adatokhoz fizikailag ne férhessen hozzá arra jogosulatlan személy.

A Szolgáltató legalább az alábbi logikai kontrollokat alkalmazza:

a)         a Szolgáltató biztosítja, hogy az általa kezelt adatokhoz kizárólag az arra megfelelő jogosultsággal rendelkezők férjenek hozzá.

A Szolgáltató legalább az alábbi adminisztratív kontrollokat alkalmazza:

a)        a Szolgáltató biztosítja, hogy a személyes adatokhoz való esetleges hozzáférés dokumentációkban nyomon követhető legyen;
b)        a Szolgáltató biztosítja olyan iratkezelési eljárásrend kialakítását, hogy a hozzá tévesen beérkező személyes adatokat tartalmazó iratok a lehető leghamarabb kiszűrésre kerüljenek és azokat a lehető legszűkebb személyi kör ismerje meg.

XIII. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

Az adatvédelmi incidenst a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a hatóságnak. Amennyiben a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatvédelmi incidenst nem kell a hatóságnak bejelenteni, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

Amennyiben az adatvédelmi incidens hatóság számára történő bejelentése szükséges, úgy a bejelentésben: 

a)         ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;
b)         közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhető­ségeit;
c)          ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
d)         ismertetni kell a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. A tájékoztatásban az érintettel világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell:

a)         az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;
b)         ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
c)         ismertetni kell a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

a)         a Szolgáltató megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
b)         a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, a magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
c)         a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Amennyiben a Szolgáltató adatfeldolgozót alkalmaz, úgy az adatfeldolgozó szerződésben ki kell kötni, hogy az adatfeldolgozó köteles a nála bekövetkezett adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenteni a Szolgáltatónak. 

XIV. Az adatfeldolgozó igénybevételére vonatkozó rendelkezések

Ha az adatkezelést a Szolgáltató nevében más végzi [például bérszámfejtés, szerver szolgáltatás, honlap üzemeltetés], a Szolgáltató kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés GDPR követelményeinek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. 

 Az adatfeldolgozó a Szolgáltató előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. 

Az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés vonatkozásában a Szolgáltató és az adatfeldolgozó szerződést kötnek. Ezen szerződés az adatkezelés tárgyát, időtartamát, jellegét és célját, a személyes adatok típusát, az érintettek kategóriáit, valamint a Szolgáltató kötelezettségeit és jogait határozza meg. 

 

A vételár bankkártyával történő kiegyenlítése során a biztonságos bankkártyás fizetést az OTP Simple szavatolja, a fizetés a Simple titkosított oldalán történik, a kártyaadatokat kizárólag az Simple kezeli a titkosítással ellátott fizetőoldalon, a Szolgáltató csak a tranzakció eredményéről és a tranzakcióazonosítóról kap tájékoztatást. Az OTP Simple által végzett adatkezeléséről az OTP Simple Adatkezelési tájékoztatója ( https://simple.hu/adatkezelesi-tajekoztato ) tartalmaz részletes információt.

A webáruházban vásárolt termék kiszállítása érdekében a Szolgáltató az érintett vevő szállításhoz szükséges adatait (szállítási név és cím, mobilszám) a vele szerződéses jogviszonyban lévő, termékkel rendelkező partner és a futárszolgálat részére továbbítja.

A számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a Szolgáltató harmadik fél által üzemeltetett számlázási szoftvert alkalmaz és a könyvelési feladatok elvégzésére szakképzett könyvelővel szerződött, akiknek csak a számviteli kötelezettségek teljesítéséhez feltétlenül szükséges személyes adatokat továbbítja.