Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek megnevezésű dokumentum (továbbiakban: ÁSZF) a YAP Autoparts Kft. (továbbiakban: Szolgáltató vagy Társaság) által üzemeltetett webáruházat, mint elektronikus kereskedelmi szolgáltatást (továbbiakban: Szolgáltatás) igénybe vevő (továbbiakban: Vevő) és a Szolgáltató jogait és kötelezettségeit szabályozza. A Szolgáltatás igénybevételének feltétele a hatályos ÁSZF ismerete és elfogadása. 

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a jelen ÁSZF külön értesítés és indokolás nélküli egyoldalú megváltoztatására. A Szolgáltató a mindenkor hatályos ÁSZF-et a webáruház honlapján tárolható és előhívható módon hozzáférhetővé teszi. A szolgáltató az ÁSZF tartalmát visszamenőleg, a már megkötött szerződésekre is kiható hatállyal nem módosítja. 

A Vevő személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi tájékoztató rendelkezik, amely jelen szerződés 1 sz. mellékletét képezi.

Szolgáltató adatai

1.1. A www.bonto24.hu webáruházat („Webáruház”) a YAP Autoparts Alkatrészhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 1095 Budapest, Mester utca 5. 3. em. 28., cégjegyzékszáma: 01-09-347507, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék mint Cégbíróság, adószáma: 14876242-2-43, képviseli: Székely Gábor ügyvezető önállóan) üzemelteti.

1.2. A Szolgáltató ügyfélszolgálata a társaság székhelyének címén levélben, illetve az alábbi elektronikus levelezési címen érhető el: ugyfelszolgalat@bonto24.hu A Szolgáltató a +36 30 075 0254 – os telefonszámon is elérhető hétköznaponként 8-17 óra között.


 

1.3. A Szolgáltató részére tárhelyet biztosító szolgáltató adatai: 

 

Rewaresoft Kft
címe: 1185 Budapest, Szerencse utca 8/A
email: info@rewaresoft.hu 


 

Regisztráció és a termékmegrendelés

2.1. A Webáruház használatához a Vevőnek lehetősége van előzetesen elektronikusan regisztrálni a www.bonto24.hu oldalon. A regisztrációval, azaz a kért információk hiánytalan és pontos megadásával Vevőnek lehetősége nyílik a Webáruházban való vásárlásra. A Szolgáltatás igénybevételének, a Webáruházon keresztül történő vásárlásnak nem feltétele a regisztráció. A Szolgáltató fenntartja a jogot arra nézve, hogy bármely regisztrációt visszautasítson vagy felfüggesszen, a visszautasítás vagy felfüggesztés indokairól a Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb a döntés meghozatalától számított 24 órán belül a Vevő által megadott email címre küldött üzenetben értesíteni köteles. 

2.2. A regisztráció elvégzéséhez az alábbi adatok hiánytalan megadása kötelező:

- e-mail cím,

- jelszó (minimum 6 karakter),

- vezetéknév,

- keresztnév,

- számlázási név (cégnév),

- számlázási cím (természetes személy esetében lakóhely, cég esetében székhely),

- adószám,

- szállítási cím (irányítószám, településnév, pontos cím (utca, házszám);

- mobilszám.

A fenti adatok a sikeres regisztrációt követően a Vevő bármikor, a Webáruházba történő bejelentkezést követően a „Személyes menü” menüpont alatt módosíthatja.

A jelszó és fiók titkosságának megőrzése teljes mértékben a Vevő felelőssége. A Vevőt terheli továbbá a teljes felelősség a fiókkal összefüggésben végzett valamennyi tevékenységért. A Vevő köteles a Szolgáltatót haladéktalanul tájékoztatni fiókja bármilyen jogosulatlan felhasználásáról vagy bármilyen egyéb, biztonságot sértő cselekedetről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a felhasználói jelszavak vagy fiókok Vevő tudtával vagy tudta nélküli illetéktelen használatából eredő károkért. A Vevő ugyanakkor felelősséggel tartozik a saját jelszavának vagy fiókjának illetéktelen használatával a Szolgáltatónak vagy bármely harmadik személynek okozott károkért.

A Szolgáltató a Vevő képviseleti jogosultságát nem ellenőrzi. A regisztrációt végző személy vállal felelősséget azért, hogy az általa Vevőként megjelölt személy nevében és képviseletében eljárni jogosult, továbbá felelős a megadott adatok valósságáért és jogszerű felhasználásáért.

2.3. A regisztrációs adatok kitöltését követően a Vevő az ÁSZF és Adatvédelmi tájékoztató átolvasását és elfogadását külön-külön jelöléssel („pipa” formájú ikon megjelenésével) igazolja, ennek elmulasztása esetén a regisztrációs folyamat megszakad. Ezt követően az regisztrálok gombfunkcióra történő kattintással a Vevő véglegesíti regisztrációját. A Szolgáltató által működtetett informatikai rendszer a véglegesített regisztrációról a megadott e-mail címre linket tartalmazó üzenetet küld, a linkre történő kattintással aktiválható a regisztráció. Az aktivált, azaz érvényes regisztrációt követően a webáruházba való belépés a kitöltött adatlapon megadott e-mail cím, illetve jelszó megadásával történik. 

A regisztrációkor nem élő, vagy a Vevő által nem látogatott postafiókhoz tartozó e-mail cím megadása következtében a regisztrált felhasználóhoz el nem jutó információ miatt keletkező bármilyen kárért, adatvesztésért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

2.4. A Vevő regisztrációját a Szolgáltatóhoz intézett e-mailes megkereséssel vagy a Személyes menüben bármikor töröltetheti. Ilyen tartalmú e-mail kézhezvétele vagy a Személyes menüben történő kezdeményezés esetén a Szolgáltató köteles a regisztrációt és az ahhoz kapcsolódó valamennyi adatot – a már létrejött megrendelésekre vonatkozó dokumentumokban foglaltak vagy az olyan személyes adatok kivételével, melyek kezelése nem hozzájáruláson alapul – haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül törölni.

2.5. A Vevő részére a Szolgáltató az alábbi feltételek együttes teljesítésétől függően teszi lehetővé a Szolgáltatás használatát:

A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen ÁSZF betartása mellett vehető igénybe.

A Szolgáltatás keretein belül hozzáférhető tartalom semmilyen formában vagy módon nem módosítható vagy használható fel a Szolgáltató és az érintett Vevő előzetes írásbeli engedélye nélkül a Webáruházon kívül.

Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás működését.

A jelen meghatározott korlátok között bárki a Szolgáltatás Vevője lehet, aki megérti, elfogadja és betartja a jelen ÁSZF-et, a Szolgáltatás Adatvédelmi tájékoztatóját és a vonatkozó jogszabályokat.

2.6. A Vevő a Webáruház felületén az egyes Termékek kosárba helyezésével, a szükséges adatok megadásával és a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával, ezt követően a vételár megfizetésével, mint vevő kötőerejű ajánlatot tesz (továbbiakban: “Megrendelés”) a Termék megjelölt áron és feltételekkel történő megvásárlására. 

A Vevő a Termékek kosárba helyezését követően, a „Kosár” menüpont alatti „Adatok megadása” gomb megnyomását követően az alábbi adatokat köteles megadni:

- vezetéknév,

- keresztnév,

- számlázási név (cégnév),

- számlázási cím (természetes személy esetében lakóhely, cég esetében székhely),

- adószám,

- szállítási cím;

- mobilszám.

Előzetes regisztráció esetén ezen adatok bejelentkezés után automatikusan kitöltődnek a Vevő által korábban megadott adatokkal.

A vételár kiegyenlítése online bankkártyás fizetéssel, illetve banki átutalással történhet. Online bankkártyás fizetés esetén az OTP Mobil Kft általános szerződési feltételei irányadóak (https://simple.hu/aff/), amelynek megfelelően sikeres megfizetésnek minősül a bankkártya internetes kártyaelfogadó cég általi megterhelése, banki átutalás esetén pedig az összeg Szolgáltató által megadott bankszámlán történő jóváírása.

A Vevő az adatbeviteli hibákat a szerződéses nyilatkozat elküldését (azaz a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomását) megelőzően az „Adatok ellenőrzése” és „Módosítom” funkciók igénybevételével törölheti, illetve javíthatja.

A Vevő a Megrendelést a „Megrendelés és fizetés” gomb megnyomásával véglegesíti. A Szolgáltató a Megrendelés megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolja. A visszaigazolás nem jelenti a Vevő ajánlatának elfogadását, az csak az ajánlat Vevőhöz történő megérkezését igazolja. 

2.7. Amennyiben a Megrendelés beérkezését a Szolgáltató visszaigazolta, a vételár megfizetésre került, továbbá a Szolgáltató a Vevő ajánlatát elektronikus úton elfogadta (Megrendelés elfogadása), a Vevő és a Szolgáltató között a Termékre vonatkozó adásvételi szerződés létrejön a Megrendelés elfogadásával. Amennyiben a Megrendelés elfogadása a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Vevőhöz nem érkezik meg, a Vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéskötési kötelezettség alól.

2.8. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Megrendelés véglegesítése önmagában nem jelenti a vonatkozó Termék(ek) lefoglalását, így megtörténhet, hogy a Megrendelés és a vételár megfizetése között eltelt idő alatt valaki az adott Terméke(ke)t megvásárolta és az adásvétel ennek következtében nem jöhet létre. A Szolgáltató a készletinformációk aktualizálása érdekében mindent megtesz, azonban az adásvételi szerződés létrejöttét megelőzően a Szolgáltató kereskedelmi partnere, mint harmadik személy tevékenysége folytán, a Szolgáltató által előre nem látható okból a teljesítés lehetetlenné válhat. Amennyiben az adásvétel nem jön létre, a Szolgáltató a vételárat haladéktalanul, de legkésőbb 10 banki napon belül visszautalja arra a bankszámlára vagy kártyára, ahonnan az érkezett. Amennyiben a Termék a vételár megfizetésének időpontjában készleten van, a Megrendelést a Szolgáltató e-mailes formában visszaigazolja (a Megrendelést elfogadja) és a Megrendelés elfogadásával adásvételi szerződés jön létre az abban meghatározott Termék(ek)re és feltételekkel (ár, mennyiség, szállítási feltételek). Amennyiben a visszaigazolás bármely okból nem a megrendelésben foglalt feltételeket tartalmazza, a Vevő köteles ezt 24 órán belül írásban jelezni a Szolgáltató felé a Szolgáltató e-mail címére címzett levélben. Ebben az esetben a Szolgáltató a visszaigazolást módosítja és a szerződés ennek megfelelően jön létre. A visszajelzés elmaradása esetén a szerződés a visszaigazolás szerinti tartalommal jön létre.

2.9. A Webáruházban feltüntetett árak forintban értendők, az áfát és a szállítási díjakat tartalmazzák. A vételárként fizetendő összegben a Termék(ek) vételára és a szállítási díj együttesen jelenik meg. A Termék vételára és a szállítási díj az az ár, ami a Megrendelés elfogadásában szerepel. Amennyiben valamely rendelés vagy rendelések bármilyen okból módosításra, összevonásra kerülnek, a módosított rendelésre a módosítás időpontjában érvényes szállítási és fizetési feltételek vonatkoznak.

2.10. Amennyiben a Vevő a kosarába több Terméket helyezett, illetve több Terméket rendelt meg a Webáruházban, a Szolgáltató minden egyes Terméket külön kezel, azaz minden egyes Termék tekintetében külön jogügylet jön létre. 

2.11. Az adásvételi szerződés elektronikus úton kötött, írásbeli szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető a megrendelés azonosítószáma alapján. Az adásvételi szerződés nyelve a magyar, arra a magyar jog irányadó.

2.12. A Webáruházban a Termékek mellett feltüntetésre kerül a várható szállítási határidő. A Társaság mindent megtesz annak érdekében, hogy a Termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A Termékek a Szolgáltató kereskedelmi partnereink külföldi raktáraiban találhatók, így előfordulhat, hogy a kereskedelmi partner oldalán előálló késedelem miatt a megrendelés teljesítése késik. A Termék helyéről, a szállítás egyes állomásairól, és az esetleges késedelemről a Vevőt a Szolgáltató folyamatosan elektronikusan tájékoztatja. A szállítást a Szolgáltató szerződéses partnere végzi, aki a Vevővel az általa megadott telefonszámon megpróbál a kiszállításról egyeztetni. A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg, ezt követően a Termék(ek) visszaszállításra kerül(nek) a Társaság által megjelölt helyre, ahol 1000, - Ft/nap +ÁFA tárolási díjat számít fel a Társaság. Amennyiben a tárolási díj tartozás eléri a visszaszállított Termékek vételárát, a Társaság megszerzi a Termékek tulajdonjogát.

2.13. A Termék szakszerű beszerelése, illetve beszereltetése a Vevő felelőssége. A Társaság szakszervíz igénybevételét javasolja. A Szolgáltató a termék beszereléséből eredő hibákért felelősségét kizárja.

2.14. A Termék esetleges hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk”) rendelkezései alapján a leszállítást követő 12 hónapon belül kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Társasággal szemben. Tekintettel arra, hogy a Termék használt gépjármű alkatrész, kellékszavatossági igényként kérhető a hibás termék kicserélése vagy a Vevő elállhat az adásvételi szerződéstől, ha a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt vagy a kicserélésre nincs lehetőség. Az érdekmúlás bizonyítása a Vevőt terheli. A Termék használhatóságát és alapvető jellemzőit nem érintő hiba miatt elállásnak nincs helye. Amennyiben a Társaság nem tudja a Terméket hasonló technikai paraméterekkel rendelkező termékre kicserélni, a Társaság a vételárat visszafizeti. A szavatossági igény érvényesítésének feltétele a hiba írásbeli közlése, számla megküldése, továbbá, hogy a Vevő számlával és munkalappal igazolja a Társaság számára, hogy a vásárolt Terméket szakszerviz, vagy hasonló szakértelemmel rendelkező szolgáltató szakszerűen szerelte be. A Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontja előtt keletkezett. Amennyiben a Vevő fogyasztónak minősül, a teljesítéstől számított 1 éven belül felismert hiba esetén vélelmezni kell, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában is megvolt, kivéve, ha a vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A leszállítástól számított 1 éven túl nincs helye kellékszavatossági igénynek.

2.15. A Termék esetleges hibája esetén a Vevő - választása szerint - kellékszavatossági vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igényként a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti. Termékszavatossági igénye alapján a fogyasztónak minősülő Vevő követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. A Vevő termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági jogokat a Termék tulajdonjogának átruházása esetén az új tulajdonos érvényesítheti a gyártóval szemben.

2.16. A Szolgáltató felhívja a figyelmet arra, hogy a Szolgáltatásra az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet kötelező jótállási rendelkezései nem terjednek ki, tekintettel arra, hogy a Termék nem minősül új tartós fogyasztási cikknek.

Informatikai feltételek

3.1. A Webáruház használata különös informatikai programot vagy szoftvert nem igényel.

3.2. A Társaság nem felel azokért a károkért, amelyek az informatikai rendszer, az internetes kapcsolat, a Vevő számítógépe vagy a Vevő által használt programok igénybevételével történő adatátvitel, információ átadás során előforduló tévedés, félreértés vagy hiba eredményeként keletkeznek.

A Szolgáltatás szellemi alkotásokhoz fűződő és iparjogvédelmi joga

4.1. A Szolgáltató által közzétett tartalom és a Szolgáltatás, maga (ideértve többek közt valamennyi, a Szolgáltatás keretén belül elérhető szöveges tartalmat, grafikát és egyéb anyagokat, a weboldal szerkezetét (layout), grafikai megoldásait (design), szerkesztési elveit, a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást) a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezi és az a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatával velejáró olvasáson, képernyőn történő megjelenítésen és az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen, és a személyes, nem-kereskedelmi célból történő merevlemezre történő lementésen és kinyomtatáson túl semmilyen egyéb formában nem használható fel, vagy hasznosítható a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyének hiányában.

4.2. A bonto24.hu és YAP logók kizárólag a Társaság külön írásbeli engedélyével, az abban meghatározott feltételek maradéktalan betartása mellett használhatók fel, és/vagy szerepeltethetőek bármilyen céllal, bármilyen formában.

Hirdetések és a Szolgáltatás oldalairól elérhető más oldalak

5.1. A Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett weboldalakra mutató linkeket is tartalmaz. Amennyiben a Szolgáltató tudomást szerez arról, hogy az általa linkelt oldal vagy a linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket eltávolítja. A Szolgáltató az általa használt linkek, illetve az általuk lehívható weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

5.2. A Szolgáltatás oldalain megjelent hirdetések tartalmáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget és az ott elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a Szolgáltató véleményét.

5.3. A Szolgáltatás oldalán fizetett hirdetésként megjelenő tartalmakat (linkeket) a Szolgáltató megkülönböztető hirdetés felirattal jelöli.

Felelősség az ÁSZF megszegéséért

6.1. A Szolgáltató jogosult minden olyan információ vagy adat törlésére vagy módosítására, amely a hatályos jogszabályokba vagy a jelen ÁSZF-be ütközik. A Szolgáltató jogsértés esetén a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és átadja részükre a jogsértést elkövető Vevőről rendelkezésére álló adatokat. A jogsértés, illetve a jelen ÁSZF megsértésének további szankciójaként a Szolgáltató a jogsértő Vevőt meghatározott időre, vagy akár véglegesen is kizárhatja a Szolgáltatásból.

6.2. Amennyiben valamely Vevő a jelen ÁSZF rendelkezéseibe ütközően vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult a Vevő hozzáférési jogait felfüggeszteni, megszüntetni, továbbá felhasználói adatait és a Vevő által közzé, vagy elérhetővé tett információkat előzetes értesítés nélkül törölni. Ezek az intézkedések a Vevővel szemben más néven történő bejelentkezés vagy más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak. A Szolgáltató fenntartja a jogot a Szolgáltatás bármelyik részének előzetes figyelmeztetés nélküli megszüntetésére.

6.3. Amennyiben a Vevő megszegi a jelen ÁSZF-et és emiatt vagy ezzel összefüggésben harmadik személy, hatóság vagy bíróság igényt támaszt vagy eljárást indít, az adott Vevő az ilyen igényekkel vagy eljárásokkal kapcsolatban felmerülő valamennyi kiadás, költség és kár megtérítését magára vállalja, továbbá a Vevő vállalja, hogy minden, a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést (például a visszaéléséért vagy a jogsértésért felelősséget vállaló és a Szolgáltató érintetlenségét egyértelműen tartalmazó nyilvános vagy egyéb nyilatkozat megtétele) megtesz a jogsértésekkel és a visszaélésekkel kapcsolatban és szemben a Szolgáltató jó hírnevének megóvása érdekében (ideértve a jogsértés vagy a visszaélés a Szolgáltató nevével történő összefüggésbe hozatalának elkerülését és a Szolgáltatónál az ilyen események következtében keletkező károk és kockázatok megelőzése és mérséklése érdekében tett intézkedéseket).

6.4. A Vevő köteles a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Vevő bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva a Szolgáltatóval szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

6.5. A jelen pont értelmezése tekintetében Vevőnek minősül az a személy is, aki a regisztrációt jogszerűtlenül más személy nevében végezte.

7. Panaszkezelés

7.1. Panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató a Vevő érdekeit szem előtt tartva jár el. A Vevő panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak Vevővel történő közlése iránt. A Szolgáltató a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

7.2. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. Abban az esetben, ha a fogyasztónak minősülő Vevő panaszával az illetékes békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli. 

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu


 

7.3. A Vevőnek lehetősége van továbbá arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage


 

8. Elállás

8.1. Amennyiben a Vevő a hatályos jogi szabályozás alapján fogyasztónak minősül, úgy a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján a Vevőt a 14 napon belül elállás joga illeti meg. Internetes vásárlások esetén a fogyasztónak minősülő Vevő a szerződéstől az áru, több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. 

8.2. Vevői elállás esetén a Szolgáltató köteles a Vevő által kifizetett termék(ek) vételárát és a szállítási költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. Elállási jog gyakorlása esetén a termék(ek) visszaküldésének költsége a fogyasztót terheli. A Vevő köteles legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül a Terméket(eket) a Szolgáltatónak visszaküldeni. A Vevő által kifizetett összeget a Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő Vevő a Terméket(eket) nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.

8.3. Elállás esetén a Vevő a Terméket(eket) a Szolgáltató kereskedelmi partnerének azon külföldi raktárába köteles visszaküldeni, ahonnan a Terméket(eket) részére kiszállították. A raktár címét minden Termék leírása tartalmazza. Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat a Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni.

8.4. A Szolgáltató jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni, ha a Vevő a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a Terméket. Amennyiben az alkatrész beépítésre került - és a fogyasztó él a 14 napos elállás jogával - az a Termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatnak minősül, így a fogyasztó felel az értékcsökkenésért.

9. Egyéb rendelkezések

9.1. A Szolgáltatásra vonatkozó szerződés határozatlan időre jön létre, és azt mind a Szolgáltató, mind a Vevő rendes felmondással, 30 napos határidővel indoklás nélkül felmondhatja. Bármely fél részéről a regisztráció törlésének kezdeményezése a szerződés - beleértve jelen ÁSZF is - felmondását jelenti. Nem jogosultak a Felek a szerződés felmondására azon időszakban, amikor a felek közt a Vevő konkrét Termékre vonatkozó megrendelése alapján szerződéskötés, illetve így létrejött adásvételi szerződés teljesítése van folyamatban. A Szolgáltató bármikor jogosult a Szerződést felmondani akár azonnali hatállyal is a Szolgáltatás visszaélésszerű használata, vagy a Szerződés ismételt vagy súlyos megszegése esetén. A Szolgáltató a felmondási idő végével, vagy azonnali hatállyal történő felmondás esetén maradéktalanul törli a Vevő minden adatát a rendszerből, kivéve ez alól a Vevő korábbi adásvételeire vonatkozó adatokat.

9.2. A Szolgáltató és a Vevő között a jelen ÁSZF alapján létrejött megállapodás megszűnik az alábbi esetekben:

Szerződés felmondásával, ideértve azt is, ha a Vevő kéri regisztrációjának törlését, vagy a Felhasználót véglegesen kitiltják a Szolgáltatásról, vagyis hozzáférését véglegesen megszüntetik;

Vevő halálával, vagy - jogi személy esetén - a jogi személy törlésével;

Szolgáltatás megszűnésével.

9.3. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése érvénytelennek vagy kikényszeríthetetlennek bizonyulna, úgy annak helyébe olyan rendelkezés lép, amely az érvénytelen vagy kikényszeríthetetlen rendelkezés célját érvényesen, a lehető legjobban megközelítő gazdasági hatást vált ki.

9.4. A jelen Szerződésre Magyarország joga irányadó.