Panaszbejelentés

Panasz, reklamáció esetén a Szolgáltató a Vevő érdekeit szem előtt tartva jár el. A
Vevő panaszával az ügyfélszolgálathoz fordulhat. Az írásbeli panaszt a Szolgáltató a
beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni
és intézkedni annak Vevővel történő közlése iránt. A Szolgáltató a válasz másolati
példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre
bemutatni.

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban tájékoztatja a Vevőt arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását
kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a
fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét,
telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. Abban az esetben, ha
a fogyasztónak minősülő Vevő panaszával az illetékes békéltető testülethez fordul, a
békéltető testület eljárásában a Szolgáltatót együttműködési kötelezettség terheli.
A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége:
Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

A Vevőnek lehetősége van továbbá arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy
szolgáltatással kapcsolatban online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze
panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon
kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az
online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage